REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASIAWALENTYNOWICZ.COM

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego kasiawalentynowicz.com (zwanego dalej „Sklepem”) jest Katarzyna Walentynowicz, ul. Jagiellońska 45a lok. 34, 03-301 Warszawa, NIP: 7441721927, REGON 363652678.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż internetową plakatów, ilustracji i gier planszowych.
 3. Wysyłka jest realizowana w obrębie całego świata.
 4. Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: walentynowicz.k@gmail.com oraz pod numerem telefonu + 48 722 168 614.
 5. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Exploler, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

 1. Zamówienie za pośrednictwem Sklepu może złożyć: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”). Osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, a także osoba, która została ograniczona w zdolności do czynności prawnej, może złożyć zamówienie za pośrednictwem rodzica lub innego prawnego opiekuna.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony kasiawalentynowicz.com.
 3. Zamówienia mogą być składane codziennie przez 24 h na dobę, nie wyłączając weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00.
 5. Każde zamówienie, które zostaje przyjęte do realizacji, jest potwierdzane poprzez automatyczny e-mail, wygenerowany przez Sklep.
 6. Przy składaniu zamówień Zamawiający podaje: nazwę i ilość zamawianego towaru oraz adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar.
 7. Zamówienia są wysyłane do Zamawiającego w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia zrealizowania płatności za zamówienie.
 8. Zamówienie jest dostarczane na adres podany przez Zamawiającego. Sklep ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu produkt bez wad.
 9. Płatność za dostawę pokrywa Zamawiający.
 10. Ceny w Sklepie w wersji polskojęzycznej strony wyrażone są w polskich złotych. Ceny w Sklepie w wersji angielskojęzycznej strony wyrażone są w euro.
 11. Zamówienie realizowane jest w cenie, która w momencie jego składania obowiązywała na dany produkt i była wyszczególniona przy dokładnym opisie produktu oraz została wskazana w automatycznym potwierdzeniu wysłanym na e-mail. Całkowity koszt zamówienia, w tym koszt przesyłki wskazywany jest Zamawiającemu przed naciśnięciem przycisku „potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.
 12. Sklep ma prawo organizować wszelkiego rodzaju czasowe promocje i wyprzedaże, a także może zmieniać ceny produktów. Każde zamówienie jest realizowane w cenie, jaka w momencie jego składania była wyszczególniona przy składanym produkcie, w związku z czym wszystkie towary zamówione przed wejściem w życie zmiany ceny zostają wysyłane w cenie sprzed modyfikacji. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania całej płatności.
 13. Promocji i rabatów w sklepie nie można łączyć, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 14. Kwoty podane w Sklepie dotyczą produktów zamawianych za pośrednictwem strony internetowej.
 15. Ceny w Sklepie dotyczą jedynie zamówień złożonych przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.kasiawalentynowicz.com.
 16. W przypadku chwilowego braku towaru bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest niezwłocznie informowany o tym drogą elektroniczną lub telefoniczną i ustalany jest dalszy przebieg zamówienia – w zależności od decyzji Zamawiającego zamówienie zostaje anulowane (w przypadku wpłacenia ceny następuje jej zwrot w całości) lub też okres realizacji zamówienia zostaje przedłużony o ustalony pomiędzy Stronami czas.
 17. Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na zmianę okresu realizacji zamówienia ze względu na braki magazynowe, w zależności od decyzji Zamawiającego zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w zakresie pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
 18. W przypadku wątpliwości dotyczących zamówienia, Sklep ma prawo skontaktować się z Zamawiającym przez podany przez Zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie.
 19. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, jeśli Zamawiający poda błędny adres dostawy lub inne dane niezbędne do realizacji zamówienia..
 20. Faktura dołączana jest do zamówień na prośbę Zamawiającego.
 21. Zmian w zamówieniu można dokonać, kontaktując się ze Sklepem pod podanymi wyżej danymi kontaktowymi (telefon lub e-mail) pod warunkiem, że pozwala na to status realizacji zamówienia.
 22. Złożenie zamówienia w Sklepie, które następuje poprzez uzupełnienie stosownych danych w procesie zamówienie oraz jego potwierdzenie poprzez naciśnięcie na stronie przycisku „potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, jest prawnie wiążącą umową sprzedaży pomiędzy Sklepem a Zamawiającym.
 23. Zamawiający ma obowiązek powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

PŁATNOŚCI

 1. Dokonując zakupu w Sklepie, Zamawiający ma możliwość opłacenia zamówienia przy pomocy przelewu bankowego (wersja polska strony) lub płatności elektronicznej w systemie tpay.com (wersja polska strony) lub PayPal (wersja polska i angielska strony).
 2. Dane osobowe Zamawiającego powierzane są Spółce tpay.com / Firmie PayPal na cele wykonania transakcji. Sklep pozostaje administratorem tych danych.
 3. Wybierając opcję przelewu bankowego, Zamawiający dokonuje przelewu za zamówiony towar zgodnie z następującymi danymi: Katarzyna Walentynowicz, ul. Jagiellońska 45a lok. 34, 03-301 Warszawa, nr konta firmowego mBank S.A. 65 1140 2004 0000 3102 7649 6189. Do realizacji zamówienia w takim przypadku Sklep przystąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. W przypadku zamiaru złożenia przez Zamawiającego reklamacji produktu, w szczególności w przypadku posiadania przez produkt wad fabrycznych, produktu niezgodnego ze złożonym zamówieniem lub z innego powodu, Zamawiający winien przesłać produkt wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu na adres Sklepu z dopiskiem: „Reklamacja”.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu na koszt Sklepu, przy czym w razie uznania reklamacji za zasadną, Sklep zwróci Zamawiającemu koszt przesyłki.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 4. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle życzenia Zamawiającego zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Zamawiającemu cenę towaru wraz z kosztami przesyłki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy na formularzu zawartym w Załączniku do niniejszego Regulaminu lub w drodze oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Katarzyna Walentynowicz, ul. Jagiellońska 45a lok. 34, 03-301 Warszawa lub mailem na adres walentynowicz.k@gmail.com) oraz odesłać na adres wskazany w pkt. 1 INFORMACJI OGÓLNYCH towar nienoszący śladów użytkowania, nieuszkodzony oraz w stanie oryginalnym.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał do Sklepu informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiającemu zwracane są otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Zamawiający powinien odesłać rzecz na adres Katarzyna Walentynowicz, ul. Jagiellońska 45a lok. 34, 03-301 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
 7. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Katarzyna
  Walentynowicz, ul. Jagiellońska 45a lok. 34, 03-301 Warszawa.
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie kasiawalentynowicz.com są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży, w szczególności prawidłowego doręczenia zamawianego towaru na adres wskazany przez kupującego oraz wykonania innych ciążących na administratorze obowiązków prawnych, takich jak obowiązki księgowe czy udzielenie odpowiedzi w razie reklamacji towaru lub ewentualnego sporu sądowego. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach marketingowych w jakiej formie, ani nie służą profilowaniu klientów.
 3. Jedynymi danymi osobowymi jakie są przetwarzane przez Administratora są
  imię, nazwisko, adres doręczenia towaru, adres e-mail oraz numer telefonu
  kontaktowego oraz, jeżeli dotyczy – nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej i numer NIP. Dane te są niezbędne dla prawidłowego wykonania
  zamówienia.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane żadnemu innemu podmiotowi, z wyłączeniem podmiotu realizującego doręczenie przesyłki, tj. Poczcie Polskiej S.A. lub kurierowi, zgodnie z wyborem Kupującego oraz dostawcy usług księgowych i płatności elektronicznych (tpay.com lub paypal), w zakresie w jakim dane osobowe są niezbędne do dokonania doręczenia przesyłki.
 5. Zamawiający może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i/lub na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie stosownego oświadczenia pod adres: walentynowicz.k@gmail.com lub poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 7. Kupujący ma następujące uprawnienia związane z przetwarzeniem jego danych osobowych przez Administratora:a) Sprostowania (poprawienia) danych,
  b) Usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie lub wycofanie zgody do przetwarzania części z nich,
  c) Dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o rzetwarzanych danych osobowych.Powyższe uprawnienia mogą być realizowane telefonicznie (tel. + 48 722 168 614) lub elektronicznie (poprzez wysyłkę żądania na adres walentynowicz.k@gmail.com.
 8. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz czas przedawienia roszczeń związanych z umową sprzedaży lub przez czas wymagany przepisami prawa.
 9. Kupujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza strona internetowa poza tzw. plikami cookies nie zbiera
  automatycznie żadnych informacji o jej użytkownikach.
 2. Pliki cookies to popularne „ciasteczka” – są to dane informatyczne, które przechowywane są na komputerze lub innym urządzeniu, na którym użytkownik niniejszej strony internetowe z niej korzysta. Cookies mogą zawierać np. informacje o adresie strony internetowej, z której pochodzą czy moment korzystania z niej na danym urządzeniu.
  Cookies wykorzystywane są przede wszystkim do:a) dostosowania niniejszej strony internetowych do Użytkownika – dzięki Cookies komputer lub inne urządzenie, na którym Użytkownik strony z niej korzysta rozpoznaje użytkownika i wyświetla stronę internetową do niego dostosowaną;b) zapamiętania sesji Użytkownika – Użytkownik nie musi na każdej kolejnje podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Użytkownik strony internetowej może w każdej chwili zmienić swoje
  ustawienia dotyczące Cookies w swej przeglądarce internetowej, m.in. w celu
  zablokowania plików cookies. W takim przypadku niektóre funkcjonalności
  niniejszej strony internetowej, np. sklep mogą nie działać prawidłowo.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy polskiego prawa.

PLIKI DO POBRANIA: